Menu Close

รองผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่างๆของจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com