Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจความพร้อมการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามคำสั่งจังหวัดยะลาที่ 440/2564 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รองประธานกรรมการ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และคณะกรรมการลงตรวจความพร้อมการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนนอกระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com