Menu Close

ศูนย์สอบ สช.จ.ยะลาร่วมกับ สช.อ.รามัน จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET)ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายซูลกิพลี กาแบ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและแนวทางตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กำหนด โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เข้าร่วมประชุมจำนวน 164 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา การจัดประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

https://www.pourhauslakewood.com