Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมี รศ เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

https://www.pourhauslakewood.com