Menu Close

รอง ผอ.สช.จ.ยะลา บรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา” โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา บรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา” โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหาร กศน. ครูอาสาฯปอเนาะ และโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา ร่วมรับฟัง

https://www.pourhauslakewood.com