Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com