Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมกับ สช.อ.ยะหาและสช.อ.กาบัง จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและแนวทางตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)กำหนด โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง เข้าร่วมประชุมจำนวน 145 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com