Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงาน โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลามอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาร่วมประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงาน โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า (ชั้น 2 ) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จ้งหวัดปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com