Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โดยมีนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานด้านกฎหมาย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงทุจริต หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com