Menu Close

สช.จ.ยะลา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ที่ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ที่ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com