Menu Close

หัวข้อ ผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน”โดยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com