Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาและการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/โครงการพิเศษของรัฐบาลผู้บริหารระดับสูง ประเด็นขับเคลื่อนแนวทางการสนับสนุนเครือข่ายทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564“งานการพัฒนาผู้เรียน”

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาและการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /โครงการพิเศษของรัฐบาลผู้บริหารระดับสูง ประเด็น ขับเคลื่อนแนวทางการสนับสนุนเครือข่ายทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “งานการพัฒนาผู้เรียน” โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เข้าร่วม ดังนี้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธาน Cluster (สพฐ./สช./กศน./สอศ.ผู้หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขผู้รับผิดชอบประเด็นของ ศปบ.จชต. ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศปบ.จชต. จ.ปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com