Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่1/2564 และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองตามโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ประจำปี 2563

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวธนรัฐ สัสดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม2564 และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม  ห้องประชุมศรียะลาอาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com