Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามและประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามและประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา #ภาพ:นายหะมะสูดิง มามะ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สช.จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com