Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดทำคำของบประมาณ (งบรายจ่ายกลาง) เพื่อช่วยสถานศึกษาเอกชนประสบภัยพิบัตินำท่วมและพิจารณากลั่นกรองข้อมูลคำของบประมาณ (งบรายจ่ายกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ (งบรายจ่ายกลาง) เพื่อช่วยสถานศึกษาเอกชนประสบภัยพิบัตินำท่วมและพิจารณากลั่นกรองข้อมูลคำของบประมาณ (งบรายจ่ายกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา

https://www.pourhauslakewood.com