Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา และการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 /โครงการพิเศษของรัฐบาลผู้บริหารระดับสูง

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาและการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /โครงการพิเศษของรัฐบาลผู้บริหารระดับสูง ประเด็น ขับเคลื่อนงาน การชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้,โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้,โครงการโรงเรียนประชารัฐ/อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ด้านพัฒนาการศึกษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com