Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกฯ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรูลซาฮาดะห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธาน และตัวแทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกฯ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรูลซาฮาดะห์ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มี

https://www.pourhauslakewood.com