Menu Close

สช.จ.ยะลา จัด พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.สิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการสรรหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2) �วัตถุประสงค์ ของการจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ มีดังนี้
1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน
** กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ประกอบด้วย นักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แยกเป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ศูนย์ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาละ 35 คน ศูนย์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมจำนวน 36 คน และศูนย์ที่ 3 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ *** สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( สช.จ.ยะลา ) ประกอบด้วยนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาเคมี ค่าย 1 ดังนี้ จำนวน 36 คน ประกอบด้วย นร.สช.ยะลา 10 คน นร.สช.สตูล 2 คน นร.สช.สงขลา 2 คน นร.สพม. นราธิวาส 6 คน นร.สช.นราธิวาส 7 นร.สช.ปัตตานี 9 คน

https://www.pourhauslakewood.com