Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมพบปะให้กำลังใจนักเรียนโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่าย 2 ปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชาเคมี

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียนโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่ายที่ 2 สาขาวิชาเคมี ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
**ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาขาวิชาเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานเป็นทีมและมิตรภาพระหว่างนักเรียน โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จะดำเนินการจัดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนผ่านเข้าค่าย 2 สาขาวิชาเคมี จำนวน 36 คน

https://www.pourhauslakewood.com