Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดประชุมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิรัน ดะแช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งการดำเนินโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้

  1. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วม จำนวน 400 คน
  2. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม กับสนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วมจำนวน 400 คน
  3. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส กับสนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
    โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วมจำนวน 600 คน
  4. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา กับสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วมจำนวน 683 คน
  5. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27-28 และ 30 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา กับสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิค ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วมจำนวน 600 คน
    กิจกรรมที่ 3 คือ ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จัดประชุมระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหาร สช.จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สช. 5 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการโครงการ นำผลการดำเนินงานกำหนดเป็นแผนงานและโครงการในปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับรู้ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2566

https://www.pourhauslakewood.com