Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โครงการพิเศษของรัฐบาล/ผู้บริหารระดับสูง ประเด็น”การพัฒนาและส่งเสริมทักษะ การใช้ภาษาไทยในจังหวัดใช้แดนภาคใต้”โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ด้านพัฒนาการศึกษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com