Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา หมู่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com