Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสายใจ สันติวัฒนาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีนครยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธี ณ สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา โดยเทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด

https://www.pourhauslakewood.com