Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) ของโรงเรียนในสังกัด โดยมีจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ทางระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ถนนปะฎอดือราแม ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com