Menu Close

สช.จ.ยะลา ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สช.อ.ยะหา ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2012/2563 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายนาวี สะแปอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา และนายบูกอรี กาเซ็ง พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1 (22 กันยายน 2563 -22 ธันวาคม 2563) รายนางสาวชฎาวรรณ สุวรรณโรจน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com