Menu Close

ผอ. สช.จ.ยะลา และ รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ ผอ.สช.อ.กาบัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอนาทวี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางสาวนูรฮีซัม มะทา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง โดยมีนายประเสริฐ เเก้วเพชร เป็นประธานกรรมการฯ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) คอยรียะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com