Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสายใจ สันติวัฒนาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา ) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com