Menu Close

สช.จ.ยะลา ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สช.อ.ธารโต และนักวิชาการศึกษา สังกัด สช.อ.บันนังสตา ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2012/2563 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ พร้อมด้วยอิสมาอีล ลือแบลูวง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต และนายบูกอรี กาเซ็ง พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1 (22 กันยายน 2563 -22 ธันวาคม 2563) ของนายสุไลมาน อาแว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวมาลินี สวนจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

และเวลา 13.30 น. ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนางสาวพาตียะ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายอับดุลฟัตต๊ะห์ ดอมอลอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา และนายบูกอรี กาเซ็ง พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com