Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน คุณครู และตัวแทนนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ มีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดประชุมประจำภาคเรียนถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน เนื่องจากจะได้เป็นโอกาสที่ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ จะได้ชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
ในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นโอกาสที่ทางผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจะได้แลกเปลี่ยนหรือสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการโรงเรียนให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอได้รับทราบและแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คลี่คลายและนำไปสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินการกิจการโรงเรียนและส่งผลต่อเป้าหมายสำคัญสูงสุดของการจัดการศึกษา คือคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ทางด้านของ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้พูดให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดยะลาทุกท่านทุกโรงเรียนและขอให้การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ทุกประการและสำคัญที่สุดคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยในการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ทางผู้ว่าราชการจ.ยะลา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดย (1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับจังหวัดยะลา จำนวน 3 รางวัล (ผู้ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน) (2) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน 5 ราย (3) มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนน 100คะแนนเต็ม จำนวน 38 ราย (4) มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็มของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ราย และ (5) ได้มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็มของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 19 ราย

https://www.pourhauslakewood.com