Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยอับดุลการิม หะยีจิ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธาน

https://www.pourhauslakewood.com