Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอธารโต

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ตำบลบ้านแหรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายอิสมาอีล ลือแบลูวง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต เป็นประธานการนิเทศในครั้งนี้ จากการนิเทศครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดฯ

https://www.pourhauslakewood.com