Menu Close

สช.จ.ยะลา ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด สช.อ.เบตง ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2012/2563 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นางสาวนูรฮีซัม มะทา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง และนายบูกอรี กาเซ็ง พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1 (22 กันยายน 2563 -22 ธันวาคม 2563) รายนางสาวรีซา ฮะดูแว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com