Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุม ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 ( ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สช.จ.ยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com