Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมหารือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานบริบาลผู้สูงวัยต้นแบบ

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 นายซูลกิพลี กาแบ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อข้บเคลื่อนการยกระดับสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานบริบาลผู้สูงวัยต้นแบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี นางสาวรอบียัต มามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง หัวหน้ากลุ่มฯและเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.ยะลา ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษาสช.จ.ยะลาและ สช.อ. นักวิชาการศึกษา สช.อ. และพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สช.อ. เข้าร่วมประชุม

https://www.pourhauslakewood.com