Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา (ก.ช.ภ.จ.ยะลา)

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายดุลคิพลี หลังจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา(ก.ช.ภ.จ.ยะลา) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com