Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงนิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายนิรันดะแซรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมนิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ลงนิเทศติดตามโรงเรียนกาบังศาสนศาสตร์อ.กาบังจ.ยะลาโดยมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)และหลักสูตรสถานศึกษาอิสลามศึกษาพ.ศ.2546 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับจากการนิเทศครั้งนี้ทางโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดฯ

https://www.pourhauslakewood.com