Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละตำแหน่ง เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัด

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละตำแหน่ง เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com