Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มเป้าหมาย สช.จ. 5 จ. หัวหน้ากลุ่มสช.จ.ยะลา ผู้แทนศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ สช.จ.ยะลา
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com