Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com