Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “Education for Change การศึกษานำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ EC Camp รุ่นที่ 32

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “Education for Change การศึกษานำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ EC Camp รุ่นที่ 32 โดยมี พลตรี อดุลย์ จันทร์มา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสสามในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดย EC Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยการศึกษา ผ่านการกิจกรรมติวข้อสอบด้านวิชาการ เทคนิคการทำข้อสอบ แนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพิชิตทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนตระหนักต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจต่อการตั้งเป้าหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตที่ดีและสานความฝันของเยาวชนให้เป็นความจริงที่สำคัญ EC Camp มีการติววิชาชีวิต เพื่อเสริมสร้างเตรียมความพร้อมกระบวนการทางความคิดให้เยาวชนเกิดความเข้าใจต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถขจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 110 คน แบ่งเป็นเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 75 คน พี่เลี้ยงค่ายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 25 คน และมีพี่เลี้ยงค่ายจากชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จำนวน 10 นาย

https://www.pourhauslakewood.com