Menu Close

สช.ร่วมกับปส.กช.จังหวัดยะลาและสช.จ.ยะลา จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินการจัด”โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับเกียรติจาก นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน. ***วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

  1. เพื่อส่งเสริมให้พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนปลูกฝังและมีจิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมห้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  3. เพื่อส่งเสริมให้พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ครูสอนระดับปฐมวัย นักวิชาการศึกษาและพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สช.จ.ยะลาและ สช.อำเภอ รวมทั้งสิ้น 270 คน ***โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คือ นางสาวอังคณาภรณ์ ธีรางศุ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นางสาวทัศนีย์ นามวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
    ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
https://www.pourhauslakewood.com