Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติสังเกตการณ์การประชุมกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ กรรมการผู้แทนสมาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเลือกประธานกรรมการ ปส.กช.

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติสังเกตการณ์การประชุมกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ กรรมการผู้แทนสมาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเลือกประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม สช.จ.ยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com