Menu Close

สช.จ.ยะลา.จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)ในสถาบันศึกษาปอเนาะผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ โต๊ะครู/บาบอ ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะทั้ง 8 อำเภอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการลดการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งยังคงมีการระบาดหนักอยู่อย่างต่อเนื่อง **ในการประชุมได้มีการบรรยายหัวข้อ“สถานการณ์โควิดและวัคซีนของจังหวัดยะลา” โดย นพ.อานันตชัย ไทยประทาน อดีตศัลยแพทย์ประจําโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ
***การบรรยายหัวข้อ“การตระหนักรู้ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงของวัคซีนและการรับมือกับ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง Fake News”โดย นพ.กิฟลัน ดอเลาะ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรและอดีตนายกสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ

https://www.pourhauslakewood.com