Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดการประชุมขับเคลื่อนการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเพื่อรองรับการเปิดเรียน ON SITE

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเพื่อรองรับการเปิดเรียน ON SITE โดยมีนายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดยะลา สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ประธานชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การประชุมในวันนี้ได้เสนอข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของครู บุคลากร และนักเรียนจังหวัดยะลา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้ ***จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ ทั้งหมด จำนวน 14,119 คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 12,873 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17% ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 7,549 คน คิดเป็นร้อยละ 53.64%ยังไม่ฉีด จำนวน 1,246 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83% 2.จำนวนนักเรียน ทั้งหมด จำนวน 47,209 คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 34,458 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 % ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 24,229 คน คิดเป็นร้อยละ 51,32 %ยังไม่ฉีด จำนวน 12,751 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01% **ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ ทั้งหมด จำนวน 5,363 คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4,908 คน คิดเป็นร้อยละ 91.52 % ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 4,048คน คิดเป็นร้อยละ 75.48 % ยังไม่ฉีด จำนวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49% 2.จำนวนนักเรียน ทั้งหมด จำนวน 29,870 คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 16,714 คน คิดเป็นร้อยละ 55.96 % ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 9,673คน คิดเป็นร้อยละ 32.38 % ยังไม่ฉีด จำนวน 13,156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.05 % *** ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้เรียน สถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดยะลา ดังนี้ จำนวนผู้เรียน ทั้งหมด 10,677 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 1,471 คน ร้อยละ 13.78% ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 1,239 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61% ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 9,206 คน *** ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดยะลา ดังนี้ จำนวนทั้งหมด 429 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 260 คน ร้อยละ 60.61% ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71% ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 169 คน *** ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้บริหาร ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดยะลา ดังนี้ จำนวนผู้บริหาร ผู้สอน ทั้งหมด 3,611 คน รับวัคซีนแล้วจำนวน คน ร้อยละ 13.78% ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 1,841 คน ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,770คน ***นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า “คนยะลา ต้องได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหน มาสะดวก-ไม่สะดวก มีปัญหาติดขัด-ติดเตียง ตั้งใจ-อยากฉีด รายบุคคล-หมู่คณะ ขอให้แจ้งมาครับ เต็มใจให้บริการ” โดยจะงหวัดยะลามีเป้าหมาย 5 ธันวาคมปีนี้ ทะลุเป้า 70%

https://www.pourhauslakewood.com