Menu Close

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางในการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 200 คน ผ่าน Application Zoom และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้

https://www.pourhauslakewood.com