Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมสรุปผลการยื่นคำขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนโรงเรียนในระบบ ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Google meeting

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น.นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการยื่นคำขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนโรงเรียนในระบบ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564 ที่มีการตรวจสอบยืนยันผ่านระบบโปรแกรมPSIS จากโรงเรียนในระบบ โดยประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Google Meeting โดยมี ผอ.สช.อ.ทั้ง 8 สช.อ. นางสุมลทิพย์ ชูเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สช.จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ สช.อ.ผู้รับผิดชอบการตรวจนับยืนยันจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลในระบบPSISของแต่ละ สช.อ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

https://www.pourhauslakewood.com