Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2321/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นางสาวรอบียัต มามุผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ  โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกรงปินังอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com