Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจากผู้แทนจากทางสาธารณสุขจังหวัดยะลา และร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ การอนุญาตเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ก่อนนำเสนอไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดยะลา พิจารณาต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com