Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่และโรงเรียนมานะศึกษา อำเภอเมืองยะลา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียน โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และโรงเรียนมานะศึกษา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com