Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา อำเภอกาบัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2134/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นางสาวนูรฮีซัม มะทา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com